หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 1273
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : เว็บมาสเตอร์ | แก้ไขล่าสุด : 2014-09-19 20:55:47

หมู้บ้านรักษาศีล ๕

กำหนดการ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานประกอบพิธีมอบป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

และโครงการ”ศาสนาค้ำพะยุง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

.........................................

เวลา  ๐๘.๐๐  น.       -   เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

    เดินทางโดยรถยนต์ จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

    ไปยังท่าอากาศยานทหาร (บน.๖)  กองทัพอากาศ ดอนเมือง

เวลา  ๐๙.๐๐  น.       -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ

    (กองทัพอากาศ จัดถวาย)  ไปยังท่าอากาศยานนครพนม

    อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  

เวลา  ๑๐.๑๕  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม

    อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

    (เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม,

    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

    แห่งชาติ หรือผู้แทน, และข้าราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน

    ถวายการต้อนรับ)

เวลา  ๑๐.๓๐  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางโดยรถยนต์ จากท่าอากาศยานนครพนม  

    ไปยังวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

เวลา  ๑๑.๐๐  น.       -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางถึงวัดพระธาตุพนม

                             -   ถวายเครื่องสักการะ องค์พระธาตุพนม  

                             -   เข้าสู่กุฏิรับรอง 

                             -   พักอิริยาบถ 

เวลา  ๑๑.๐๐  น.       -   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  ๑๒.๓๐  น.      -   คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๑๐, ข้าราชการ, ผู้แทนหน่วยงาน, องค์กร

    และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี     

                      

เวลา  ๑๓.๐๐  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี

-   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

                             -   นั่ง ณ อาสนะ

                             -   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

                                 กราบนมัสการ ขออนุญาตให้

    พระพรหมเวที                          เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

    พระพรหมสิทธิ                         เจ้าคณะภาค ๑๐

    พระเทพวรมุนี                          เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

    พระราชรัตนกวี                        เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

    พระราชปรีชาญาณมุนี               เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

    พระราชกิตติรังษี                     เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

    พระราชธีราจารย์                      เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

    พระราชรัตนโมลี                       เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

    นายเสริม            ไชยณรงค์      ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

    นายประทีป         กีรติเรขา       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

    นายอดิศักดิ์         เทพอาสน์      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

    นายประวัติ          ถีถะแก้ว        ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

    นายวีระวัฒน์       ชื่นวาริน        ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

    นายสกลสฤษฏ์    บุญประดิษฐ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

    พันเอก ดร.อรรถ  สิงหัษฐิต        รอง.ผบ.จทบ. รก.แทน ผบ.จทบ.นครพนม

    นายนพรัตน์         เบญจวัฒนานันท์      ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ           อธิบดีกรมป่าไม้                          

    คุณอัฌชา  สุวรรณปากแพรก      รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว ๓

    คุณคชาชาญ  มงคลเจริญ           รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓

    เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ตามลำดับ

                             -   พิธีกร อาราธนาศีล 

                             -   ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบแล้ว

                             -   นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา-

    แห่งชาติ  กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง

    สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

    ตามนโยบายมหาเถรสมาคม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

                             -   นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวถวายการต้อนรับ

                             -   ชมวีดีทัศน์ ประมวลกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕  (๗ นาที)

-   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  กล่าวสัมโมทนียกถา

                             -   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

                            ขอประทานอนุญาตให้(เบิกตัว)ประธานคณะกรรมการระดับต่างๆ

    เข้ารับป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน

                             -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  มอบป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

    แก่ ประธานคณะกรรมการระดับต่างๆ ตามลำดับ

                                 (พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา)

                             -   พระเทพวรมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ถวายเครื่องไทยธรรม

                                 แด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

                             -   นายเสริม            ไชยณรงค์      ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                                 นายประทีป         กีรติเรขา       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

                                 นายประวัติ          ถีถะแก้ว        ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

                                 นายวีระวัฒน์       ชื่นวาริน        ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

                                 นายสกลสฤษฏ์    บุญประดิษฐ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

    พันเอก ดร.อรรถ  สิงหัษฐิต        รอง.ผบ.จทบ. รก.แทน ผบ.จทบ.นครพนม

    นายนพรัตน์         เบญจวัฒนานันท์      ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ            อธิบดีกรมป่าไม้                          

    คุณอัฌชา  สุวรรณปากแพรก      รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว ๓

                                 คุณคชาชาญ  มงคลเจริญ           รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓                     ถวายเครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                             -   พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา

                             -   กรวดน้ำ รับพร

                             -   อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถวายรายงานโครงการปลูกต้นไม้พะยุง

    เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

    พระบรมราชินีนาถ

-   คุณอัฌชา  สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว ๓

                                 กล่าวถวายรายงาน ผลการดำเนินการโครงการ “ศาสนาค้ำพะยุง”

 

 

-   พิธีปลูกต้นไม้พะยุง ตามโครงการศาสนาค้ำพะยุง เฉลิมพระเกียรติ

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    โดย เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

    และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ

                                       -   เป็นเสร็จพิธี   -

                             -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  กลับยังกุฏิรับรอง  

-   พักอิริยาบถ

เวลา  ๑๕.๐๐  น.       -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางโดยรถยนต์ จากวัดพระธาตุพนม

                                 กลับยังท่าอากาศยานนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เวลา  ๑๖.๐๐  น.       -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม   

เวลา  ๑๖.๒๐  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ  

    จากท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม   

    กลับยังท่าอากาศยานทหาร (บน.๖)  กองทัพอากาศ ดอนเมือง

เวลา  ๑๗.๔๐  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร (บน.๖) 

    กองทัพอากาศ ดอนเมือง

เวลา  ๑๗.๕๐  น.      -   เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เดินทางโดยรถยนต์  กลับยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

……………………………………………………………..

การแต่งกาย

ข้าราชการ        แต่งกายชุดกากี คอพับแขนยาว                         ส่วนงานในสมเด็จพระสังฆราช

ประชาชน         แต่งกายชุดขาว, ชุดปฏิบัติธรรม                          สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

                                                                             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                                                                             โทรศัพท์ / โทรสาร. ๐-๒๔๔๑-๔๕๔๕

 

                                                                             สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ 

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

                        พระเมธีสุทธิกร                   ๐๘-๑๙๑๔-๐๘๖๕

พระวิจิตรธรรมาภรณ์           ๐๘-๙๗๘๘-๘๗๘๘

พระมหากฤษณัฐ  สิทฺธิญาโณ ๐๙-๒๙๒๖-๕๖๔๒

                                                                                                โทรสาร. ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑

กลับขึ้นบน